คำชี้แจง

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ ประกอบด้วย
     1. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
     2. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
     3. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
     4. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
     5. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     6. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
     7. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
     8. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
     9. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
     โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้จากแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค ดังนี้
        1. ระบบ Digital Library ระบบดิจิตอลที่รวบรวม แหล่งความรู้ไว้มากมาย ทั้งเอกสาร สื่อ-วีดิทัศน์ และงานวิจัย สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งาน และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
        2. ระบบการถ่ายทอดความรู้ สาระน่ารู้ จากศูนย์กลางทั้ง 9 ศูนย์ ทำให้ครู และบุคลากรไม่ต้องเดินทางไปเรียนรู้ แต่สามารถเรียนรู้ได้จริงผ่านระบบออนไลน์ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้
        3. คลินิกวิชาการ สำหรับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับคำปรึกษา ด้านวิชาการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้